HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN PHÂN PHỐI CT GDTX CẤP THPT

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 8298 /BGDĐT-GDTX                               

V/v: Hướng dẫn thực hiện phân phối                    Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 2009

Chương trình GDTX cấp THPT.                    

                          

                               Kính gửi:   - Các sở giáo dục và đào tạo

                                                - Cục Nhà trường (Bộ Quốc phòng)

 

Ngày 7 tháng 11 năm 2006, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Quyết định số 50/2006/QĐ-BGDĐT ban hành chương trình Giáo dục thường xuyên (GDTX) cấp trung học phổ thông (THPT). Sau khi chương trình được ban hành, Bộ đã có công văn số 12989/BGDĐT-GDTX ngày 9/11/2006; công văn số 9019/BGDĐT-GDTX ngày 24/8/2007; công văn số 6508/BGDĐT-GDTX ngày 22/7/2008 hướng dẫn thực hiện chương trình GDTX cấp THPT. Tuy nhiên, sau 3 năm thực hiện chương trình, tại một số địa phương vẫn còn những vấn đề tồn tại chưa được giải quyết.

Để khắc phục những tồn tại và tiếp tục thực hiện chủ trương phân cấp quản lý, tạo điều kiện cho các địa phương chủ động thực hiện chương trình, phù hợp với điều kiện cụ thể của từng vùng miền và trình độ của người học, đồng thời bám sát yêu cầu về kiến thức, kỹ năng mà học viên cần đạt được. Từ năm học 2009-2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện phân phối chương trình GDTX cấp THPT, cụ thể như sau:

1. Nội dung hướng dẫn thực hiện phân phối chương trình các môn học GDTX cấp THPT (kèm theo công văn này) gồm hai phần:

- Khung phân phối chương trình.

- Hướng dẫn tổ chức thực hiện.

2. Căn cứ vào khung phân phối chương trình, điều kiện thực tế về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và trình độ của học viên, sở giáo dục và đào tạo hoặc trung tâm giáo dục thường xuyên (nếu được sở uỷ quyền) xây dựng phân phối chương trình chi tiết cho từng môn học cụ thể.

3. Khung phân phối chương trình chỉ quy định thời lượng tối thiểu cho học lý thuyết, thực hành, ôn tập, luyện tập, kiểm tra đối với từng chương, không quy định thời lượng cụ thể cho từng bài học. Vì vậy, các địa phương khi xây dựng phân phối chương trình chi tiết, có thể giữ nguyên hoặc tăng thêm số tuần, số tiết thực học, nhưng tuyệt đối không được cắt giảm. Tuy nhiên, việc tăng thời lượng phải bảo đảm thực hiện chương trình đúng tiến độ cho từng học kỳ và cả năm học.

4. Để đảm bảo chất lượng dạy học bổ túc THPT, các sở GD &ĐT cần chỉ đạo các trung tâm GDTX bố trí giáo viên, kinh phí để tổ chức phụ đạo cho những học viên có học lực yếu, kém; đặc biệt là những học viên học lớp 12.

   5. Giáo viên dạy chương trình GDTX cấp THPT phải thực hiện nghiêm túc phân phối chương trình chi tiết của sở GD&ĐT hoặc trung tâm GDTX. Nếu có vấn đề gì bất hợp lý thì phản ánh về sở GD &ĐT để sửa đổi kịp thời.

  Nội dung hướng dẫn tại công văn này thay thế công văn số 9019/BGDĐT-GDTX ngày 24/8/2007; công văn số 6508/BGDĐT-GDTX ngày 22/7/2008. Bộ yêu cầu các sở GD&ĐT, Cục Nhà trường (Bộ Quốc phòng) chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm túc việc phân phối chương trình. Trong quá trình chỉ đạo thực hiện, nếu có gì vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ (qua Vụ Giáo dục thường xuyên) để kịp thời giải quyết.

                                                                       KT. BỘ TRƯỞNG

                                              THỨ TRƯỞNG

Nơi nhận:

- Như trên;

- BT Nguyễn Thiện Nhân (để b/cáo);                                                   (Đã ký)

- Cục KT&KĐCL (để phối hợp);

- Thanh tra Bộ (để phối hợp);

- Website Bộ GDĐT;

- Lưu: VT, Vụ GDTX.                                                                      Nguyễn Vinh Hiển

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN TOÁN
Phan phoi mon Toan .doc
Microsoft Word Document 317.0 KB
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN VẬT LÝ
Phan phoi mon Vat ly.doc
Microsoft Word Document 335.0 KB
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN HÓA
Phan phoi CT Hoa.doc
Microsoft Word Document 140.0 KB
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN SINH
Phan phoi CT mon Sinh hoc.doc
Microsoft Word Document 128.0 KB
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN VĂN
Phan phoi CT Mon Van.doc
Microsoft Word Document 174.5 KB
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN SỬ
PP mon Lich su.doc
Microsoft Word Document 186.5 KB
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN ĐỊA LÝ
Phan phoi mon Dia ly.doc
Microsoft Word Document 152.0 KB
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN TIẾNG ANH
Phan phoi tieng Anh.doc
Microsoft Word Document 93.5 KB
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN TIN HỌC
Phan phoi mon Tin hoc.doc
Microsoft Word Document 106.0 KB